หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: โครงสร้าง หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > โครงสร้าง หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
ลำดับ ชื่อหลักสูตร / คำอธิบาย หลักสูตร ข้อมูล
1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร  
     
2 หลักสูตรสำหรับบุคลากรสายวิชาการ  
     
3 หลักสูตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
3.1 หลักสูตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน : การบรรยายพิเศษ  
3.1.1 test001   ทดสอบ 08 07 2559
3.1.2 001   ทดสอบ
     
4 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.1 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : พื้นฐานการใช้ระบบ Information Technology  
4.1.1   General Information Technology
     
5 หลักสูตรสำหรับบุคลากรทั่วไป  
5.1 หลักสูตรสำหรับบุคลากรทั่วไป : พัฒนาตนเอง  
     
6 หลักสูตรพิเศษ  
6.1 หลักสูตรพิเศษ : การศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบทางไกล  
6.1.1   ก้าวทันกระแสโลก
6.1.2   การบริหารงานองค์การสมัยใหม่
6.1.3   การบริหารการเงินและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร
6.1.4   การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร
6.1.5   การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
6.1.6   การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.7   การออกแบบและควบคุมกระบวนการ
6.1.8   การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
6.1.9   การบริหารโครงการ
6.1.10   เทคนิคการเจรจาต่อรอง
6.1.11   บทบาทของ HR รุ่นใหม่
6.1.12   การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
6.1.13   ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล
6.1.14   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency
6.1.15   การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
6.1.16   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
6.1.17   ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6.1.18   การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
6.1.19   การสร้างความประทับใจในการบริการ
6.1.20   กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
6.1.21   การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
6.1.22   การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน
6.1.23   ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
6.1.24   เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
6.1.25   การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
6.1.26   การสื่อสารข้ามสายงาน
6.1.27   คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน
6.1.28   การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.29   เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
6.1.30   ความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ที่ทุกคนควรทราบ
6.2 หลักสูตรพิเศษ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT)  
6.2.1   หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (e-Training)
6.2.2   หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย
6.2.3   อบรมศึกษาดูงาน ICT
6.3 หลักสูตรพิเศษ : โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Library  
6.3.1   หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
6.3.2   หลักสูตรการใช้ตำราอิเล็กทรอนิกส์(e-book)
6.3.3   หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย
6.3.4   หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศให้บริการห้องสมุด
6.3.5   หลักสูตรอบรมการพัฒนาโปรแกรมงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
6.3.6   หลักสูตรการสร้างคลังความรู้(Knowledge Base) และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
6.3.7   อบรมศึกษาดูงาน E-Library
     
7 หลักสูตรพัฒนาระบบการจัดการสำนักงาน  
เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.