หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การบริหารการเงินและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร
รายละเอียดของหลักสูตร :

การบริหารการเงินและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร

• สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่ผู้บริหารควรรู้

• การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร

• หลักการและแนวทางในการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
รศ. อัญชลี พิพัฒนเสริญ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การบริหารการเงินและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

เริ่มวันที่ : 14 00:00:00.000/05/2552 สิ้นสุดวันที่ : 14 00:00:00.000/04/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.