หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
แจ้งปัญหาเข้าระบบไม่ได้ ติดต่อที่ VoIP 11009
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพิจารณาเลือกระดับสมรรถนะในการประเมินในระบบ HRDrmutsb

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เมื่อ: 15 ม.ค. 2563 15:59:18 น.
อ่านรายละเอียด  
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อ: 7 ม.ค. 2562 16:20:44 น. , ข้อมูลโดย: thitinan.p
อ่านรายละเอียด  
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ: 11 ม.ค. 2561 13:51:32 น. , ข้อมูลโดย: thitinan.p
อ่านรายละเอียด  
เอกสารรายงานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะฯ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย
  • โครงการประชุมหารือ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

เมื่อ: 26 พ.ค. 2557 09:37:18 น.
อ่านรายละเอียด  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

เมื่อ: 29 พ.ค. 2555 10:05:53 น.
อ่านรายละเอียด  
สรุปวิเคราะห์การบันทึกภาระงาน

 ผลการตรวจสอบการบันทึกภาระงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2553

เมื่อ: 20 ส.ค. 2553 15:02:32 น. , ข้อมูลโดย: กองบริหารงานบุคคล
อ่านรายละเอียด  
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย ผช.พงศ์วิทย์

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลักของคณาจารย์ประจำ ที่มีความสำคัญที่สุดในการ จัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชา ในการคำนวณภาระงานสอนตามข้อ 10 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 แบ่งออกเป็น 8 งาน ภาระงานสอนคำนวณได้

เมื่อ: 18 ส.ค. 2553 09:26:51 น. , ข้อมูลโดย: กองบริหารงานบุคคล
อ่านรายละเอียด  
อบรมเชิงปฏฺบัติการการพัฒนาระบบGISผ่านอินเตอร์เน็ต

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553  ห้อง. บางกระสอ   อาคารวิทยบริการ ศูนย์นนทบุรี  เขตเหนือ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และ บุคคลภายนอก

เมื่อ: 3 ก.ค. 2553 14:32:33 น. , ข้อมูลโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด  
การอ้างอิงข้อมูลในระบบสารสนเทศประกอบการประเมิน
เมื่อ: 21 มิ.ย. 2553 08:04:40 น. , ข้อมูลโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>
ข้อมูลและสถิติ ด้านบุคลากร  
ประเภทบุคลากรและสายงาน บุคลากรสายวิชาการ
ประเภทบุคลากร สายงาน
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 209 20
พนักงานมหาวิทยาลัย 421 351
พนักงานราชการ 2 44
ลูกจ้างประจำ 7 64
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0
รวม 639 479
ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน
ศาสตราจารย์ 0
รองศาสตราจารย์ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 57
อาจารย์ 312
รวม 375
ประกาศรับสมัครบุคลากร  
ทดสอบ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แสดงรายการประกาศรับสมัคร ทั้งหมด >>
ปฎิทินกิจกรรม  
 เดือน มกราคม 2564
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
:: กิจกรรมในวันที่ 19 มกราคม 2564
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.