หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรม แนะนำ
   เนื้อหา |  วีดีโอ |  แกลเลอรี่ภาพ |  เว็บบอร์ด |  ฐานข้อมูลวิทยากร |  ความต้องการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

  หมายเหตุ : หัวข้อการอบรม และวันที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ก้าวทันกระแสโลก
ก้าวทันกระแสโลก สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองโลกที่สำคัญ
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ และผลกระทบต่อประเทศไทย แนวโน้มในอนาคต การเตรียมพร้อมขององค์กรธุรกิจเพื่อรับมือ

วิทยากรโดย :
รศ.ดร. ปทุมพร วัชรเสถียร อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : ก้าวทันกระแสโลก รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 30 เมษายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
ใบสมัคร คอร์ส : (1) test
วันที่ฝึกอบรม : 26 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557 , เวลา 1900--1900- น.
สถานที่ : test
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
การบริหารงานองค์การสมัยใหม่
แนวคิดและหลักการจัดการสมัยใหม่ เครื่องมือต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ในองค์กร High Performance Organization

วิทยากรโดย :
ดร. สมประสงค์ โกศลบุญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การบริหารงานองค์การสมัยใหม่ รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 30 เมษายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 2 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
การบริหารการเงินและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร
การบริหารการเงินและ งบประมาณสำหรับผู้บริหาร สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่ผู้บริหารควรรู้ การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร หลักการและแนวทางในการบริหารการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย :
รศ. อัญชลี พิพัฒนเสริญ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การบริหารการเงินและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 14 พฤษภาคม 2552 - 14 เมษายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร
การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร โลกยุคข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อประสิทธิภาพ เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถใช้บริหารข้อมูลข่าวสาร

วิทยากรโดย :
อ. ฉัททวุฒิ พีชผล Managing Partner, Digital Wave Co., Ltd.

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 14 พฤษภาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในองค์การ

วิทยากรโดย :
ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 28 พฤษภาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี หลักการสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยากรโดย :
อ. อภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองประธานด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 28 พฤษภาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การออกแบบและควบคุมกระบวนการ
การออกแบบและควบคุมกระบวนการ (Process Design and Control)
การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการทำอย่างไร
ผลกระทบของการออกแบบของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องคืออะไร
การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการ
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการ
แนวทางบริหารประจำวันเพื่อควบคุมกระบวนการ Daily Management

วิทยากรโดย :
อ. นพดล อิ่มเอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การออกแบบและควบคุมกระบวนการ รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 11 มิถุนายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
การบริหารผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน
ทำอย่างไรให้องค์การเป็น High Performance Organization
ปัจจัยเสี่ยง และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

วิทยากรโดย :
รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 11 มิถุนายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การบริหารโครงการ
การบริหารโครงการ โครงการคืออะไร ทำไมจึงต้องบริหารโครงการ ภาพรวมของการบริหารโครงการ การประมาณการโครงการ การวางแผนโครงการด้านเวลา การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

วิทยากรโดย :
ดร. สุทธิ ภาษีผล ที่ปรึกษาอิสระ และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การบริหารโครงการ รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 25 มิถุนายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
บทนำของการเจรจาต่อรอง
o สถานการณ์ความขัดแย้ง
o ทางเลือกในการขจัดความขัดแย้ง
o ทำอย่างไรจึงจะเกิดการเจรจาต่อรอง
o ต้นทุนของการได้หรือไม่ได้ข้อตกลง
o Bargaining Arena
o โครงสร้างในการเจรจาต่อรอง

การเตรียมการในการเจรจาต่อรอง


วิทยากรโดย :
อ. นรพล สารีกุล กรรมการบริหาร บริษัท พรีมัส เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : เทคนิคการเจรจาต่อรอง รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 25 มิถุนายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
บทบาทของ HR รุ่นใหม่
บทบาทของ HR รุ่นใหม่
• บทบาทใหม่ของ HR
• กลยุทธ์ของ HR รุ่นใหม่
• เครื่องมือในการบริหารงาน HR ยุคใหม่

วิทยากรโดย :
อ. ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : บทบาทของ HR รุ่นใหม่
วันที่ฝึกอบรม : 9 กรกฎาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตร ความสำคัญของการดำเนินงานฝึกอบรมต่อธุรกิจ การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม เครื่องมือในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำ Competency-Based Training การจัดทำแผนฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการฝึกอบรม การประเมินผลและวัดความสำเร็จของแผนงานฝึกอบรม


วิทยากรโดย :
ดร. สุรชาติ กิ่มมณี ประธาน บริษัท เอช อาร์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
วันที่ฝึกอบรม : 9 กรกฎาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล
ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล?
• ความหมายและความสำคัญของ KPI
• ภาพรวมในการกำหนด KPI
• แนวทางในการออกแบบดัชนีชี้วัดทั่วไป
• ขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบ KPI
• หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ที่มีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 23 กรกฎาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency
• ความหมายและประโยชน์ของ Competency
• รูปแบบของ Competency
• แนวคิดและหลักการในการจัดทำ Competency ระดับต่าง ๆ
• การนำ Competency ไปใช้ในงานบุคคล

วิทยากรโดย :
ผศ. ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 23 กรกฎาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับ หัวหน้างาน
• คุณสมบัติ และ Competency ที่สำคัญของผู้สอนงานที่มีประสิทธิผล
• การพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็น “โค้ช” ที่ลูกน้องเชื่อถือและศรัทธา
• การประเมินคุณสมบัติในการเป็นโค้ชที่ดี
• ฝึกทักษะการเป็น “โค้ช”
• เทคนิคและกระบวนการสอนงาน 4 ขั้นตอนที่มีประสิทธิผล (อธิบาย, I do, We do และ You do)
• ฝึกทักษะการสอนงาน
• ข้อพึงระวังในการสอนงาน
• พฤติกรรมที่พึงกระทำ (Do) และไม่พึงกระทำ (Don’t) ในการสอนงาน


วิทยากรโดย :
อ. อุไรวรรณ อยู่ชา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม Thaiskillplus

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 6 สิงหาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
• พฤติกรรมไม่พึงประสงค์คืออะไร
• พฤติกรรมไม่พึงประสงค์แบบต่าง ๆ
• เทคนิคและวิธีการรับมือกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
• แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

วิทยากรโดย :
ผศ. ดร. นิภา แก้วศรีงาม อาจารย์ภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 6 สิงหาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
• ความหมาย และประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
• องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
• ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร
• เทคนิคในการคิดอย่างสร้างสรรค์
• ความคิดสร้างสรรค์ และการเกิดนวัตกรรม

วิทยากรโดย :
ผศ. ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สถาบันทริซประเทศไทย

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 20 สิงหาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- “การประชาสัมพันธ์” คืออะไร
- การเปลี่ยนผ่านจากการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม ถึงการประชาสัมพันธ์แนวใหม่
- มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์แนวใหม่
- กระบวนการประชาสัมพันธ์แนวใหม่
- กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

วิทยากรโดย :
อ. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 20 สิงหาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การสร้างความประทับใจในการบริการ
การสร้างความประทับใจในการบริการ
• การบริการคืออะไร
• ลูกค้าคือใคร
• มาตรฐานการบริการ
• เทคนิคการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ
• ปัญหาในการบริการ การป้องกันและแก้ไข

วิทยากรโดย :
ผศ. ดร. เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การสร้างความประทับใจในการบริการ รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 3 กันยายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
- แนวโน้มของตลาดยุคใหม่
- พัฒนาการของกลยุทธ์ทางการตลาด
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการตลาด
- ที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัยทางตลาด
- การจัดการกับปัญหาและอุปสรรค

วิทยากรโดย :
ดร. อภิวัฒน์ นิ่มละออ ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาบริหาร บริษัท คอนซัลติ้ง เนตเวิร์ค (เอเชีย) จำกัด

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 3 กันยายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
• หลักการที่สำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
• การรู้จักและเข้าใจลูกค้าเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
• เป้าหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
• การจัดกลุ่มและบริหารลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
• การคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของลูกค้า
• ขบวนการของ CRM
• กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของ CRM
• ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ CRM

วิทยากรโดย :
อาจารย์จุลชัย จุลเจือ กรรมการบริหาร High Performance Institute

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 17 กันยายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน
การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน
• บทบาทของพนักงานต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร
• ลักษณะของคนทำงานที่สำเร็จและล้มเหลว
• ปรัชญา และค่านิยมในการทำงาน
• การปรับความคิดสู่โลกการทำงานยุคใหม่
• สื่อสารแบบประสานผลประโยชน์
• เพิ่มพลังชีวิต เพิ่มพลังการทำงาน

วิทยากรโดย :
อ. ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ สถาบัน ดีโฟ คอนซัลแท้นท์

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 17 กันยายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
• หลักการพูดในที่สาธารณะ
• การเตรียมตัวก่อนพูด
• การเริ่มต้น และการสรุป
• หลักการออกเสียงให้มีพลัง น่าฟัง และการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง
• การแต่งกาย และบุคลิกภาพ
• เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้เกิดความประทับใจ

วิทยากรโดย :
อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล (EXXONMOBIL) จำกัด

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 1 ตุลาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
• หลักการและพื้นฐานการพูดเพื่อการนำเสนอ
• หลักการและกระบวนการนำเสนออย่างมีแบบแผน
• เทคนิคการเตรียมข้อมูล การคัดกรองเนื้อหาในการนำเสนอ
• จิตวิทยาเพื่อการนำเสนอ การนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง
• การเตรียมแผนและโครงร่างของการนำเสนอ
• เทคนิคการตอบคำถามและจัดการกับทุกคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย :
อ. นิพัทธ์ กานต์อัมพร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 1 ตุลาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
• ทัศนคติเชิงบวก คืออะไร
• ทำไมต้องมีทัศนติเชิงบวก
• ผลกระทบจากทัศนคติเชิงลบ
• แนวทางและเคล็ดลับการสร้างทัศนคติเชิงบวก


วิทยากรโดย :
รศ. จินตนา บุญบงการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 15 ตุลาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
การสื่อสารข้ามสายงาน
การสื่อสารข้ามสายงาน
• พฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่าง
• วิธีการและช่องทางในการสื่อสาร
• เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์การประสานงาน และการสื่อสารข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล
• การสร้างทีมงานข้ามสายงาน
• ความขัดแย้ง - การป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง

วิทยากรโดย :
อาจารย์อำนาจ วัดจินดา ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การสื่อสารข้ามสายงาน รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 15 ตุลาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน
คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน
• ความหมายของคุณธรรม/จริยธรรม
• ความสำคัญของการมีคุณธรรม/จริยธรรม
• จุดประสงค์ของการทำงาน และหลักการทำงาน
• หลักและแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม/จริยธรรม
• ข้อพึงปฏิบัติ และพึงละเว้น

วิทยากรโดย :
อ. วันชัย สอนศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 15 ตุลาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• การวางแนวทางและการสร้างพื้นฐานการจัดเก็บเอกสาร
• ความรู้ความเข้าใจเรื่องตู้เก็บเอกสารและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร
• การสร้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร
• ขั้นตอนและระบบการจัดเก็บเอกสาร
• วิธีการปฏิบัติต่อเอกสาร แฟ้มเอกสาร และ ตู้เอกสาร
• ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดเก็บเอกสาร

วิทยากรโดย :
อ. ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ฝึกอบรม : 29 ตุลาคม 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 0 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 0 รายการ
เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- ภัยร้ายแบบต่าง ๆที่แฝงมากับอินเตอร์เน็ต
- แนวทางและเทคนิคในการป้องกันภัย
องค์การ , บุคคลากรผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
- เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย
- กรณีศึกษา : แนวทาง/วิธีการขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ

วิทยากรโดย :
ดร. ปริญญา หอมเอนก ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรม ACIS Professional Center

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 12 พฤศจิกายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
ความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ที่ทุกคนควรทราบ
ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ที่ทุกคนควรทราบ
- พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 : ประเด็นสำคัญที่ทุกคนควรทราบ
- ผลกระทบ และอุปสรรคจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
- วิกฤติและโอกาสจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
- สิ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตไม่พึงกระทำ
- มาตรการที่องค์การควรกำหนดเพื่อควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากร

วิทยากรโดย :
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการและประธานบริหาร วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : ความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ที่ทุกคนควรทราบ รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 12 พฤศจิกายน 2552 , เวลา 1899--1899- น.
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 2 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 2 รายการ
หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย
รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร
ใบสมัคร คอร์ส : หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
วันที่ฝึกอบรม : 1 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552
สถานที่ :
จำนวนผู้สมัคร 1 รายการ , ผู้ผ่านการอนุมัติ 1 รายการ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ทั้งหมด >>  

เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.