คุณอยู่ที่ : หน้าหลักระบบ / ประกาศรับสมัครงาน /
ข้อมูลประกาศ
หน้าแรกเว็บไซท์ ประกาศรับสมัครงาน ข้อมูลประกาศ
ประกาศทดสอบ !ต้องการด่วน  
 
ประจำปี : 2554 ครั้งที่ : 1
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ลำดับ หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน จำนวน(อัตรา) สมัครงาน
1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
2 สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการศึกษา 1
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สถานะ : เปิดรับสมัคร

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร


  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


  วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือก

 วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือก


  เกณฑ์การตัดสิน

 เกณฑ์การตัดสิน


  ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.