คุณอยู่ที่ : หน้าหลักระบบ / ประกาศรับสมัครงาน / ข้อมูลประกาศ /
ข้อมูลประกาศ
หน้าแรกเว็บไซท์ ประกาศรับสมัครงาน ข้อมูลประกาศ ใบสมัครออนไลน์
ประกาศ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  
 1 | แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว  2 | แบบฟอร์มคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ  3 | แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน  4 | แบบฟอร์มประวัติการทำงาน  5 | ยืนยันข้อมูล  

 ข้อมูลตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่รับสมัคร :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน :  1 อัตรา
เปิดรับสมัคร :  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า / ยศ บรรดาศักดิ์ :  *
ชื่อ(TH) :  *
สกุล(TH) :  *
วัน เดือน ปี เกิด :  *
เพศ :  *
เชืัอชาติ :  *
สัญชาติ : 
ศาสนา :  *
หมายเลขบัตรประจำตัว :  *
ออกให้ ณ :  *
สถานะภาพสมรส :  *

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.